Pryama DiyaТеорія та історіяРухФотогалереяБібліотекаСамоосвітні проектиПравові аспектиПосиланняПошукГазетаКонтактиПриєднатись до насПоділитись проблемою
ГоловнаПодії та коментаріПро насНовини
АнонсиКреатив

Публікації

RSSTwitterFacebook pageUA | RU | EN

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виклав ( 2010-08-30 22:58:40 )

Загальна частина

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі - Університет) має статус самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Університет має факультети, інститути, лабораторії, кафедри, науково-дослідні та інші структурні підрозділи.

Університет заснований 2 листопада 1833 року Указом імператора Миколи I як Імператорський університет Св. Володимира.

2. Університет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, власний герб, прапор, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, офіційні бланки з гербом Університету.

Місцезнаходження Університету: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

3. У своїй діяльності Університет керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Статутом, а також гуманістичними, демократичними традиціями світової та вітчизняної освіти, науки і культури.

4. Університет здійснює підготовку, перепідготовку та атестацію фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, науково-педагогічних і наукових кадрів як з відривом, так і без відриву від виробництва.

Університет приймає на навчання студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, аспірантів і докторантів на конкурсній основі.

Освітньо-виховна та наукова робота ведеться державною мовою.

5. Університет здійснює підготовку, перепідготовку та атестацію фахівців іноземних держав за міжнародними договорами України, контрактами з юридичними та фізичними особами.

6. Університет як самоврядний (автономний) заклад:

приймає самостійно рішення і діє у межах своєї компетенції під час провадження навчальної, науково-дослідницької, виховної і виробничо-господарської діяльності;

визначає самостійно форми та обсяги оплати праці працівників, порядок використання коштів, отриманих за рахунок надання платних послуг;

вирішує самостійно питання про використання майна, переданого Університету в оперативне управління, у тому числі для провадження господарської діяльності, надання його в оренду та користування (без права викупу);

користується безстроково та безоплатно виділеними йому земельними ділянками з правом надання їх у тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди;

проводить різні види робіт на підставі договорів, угод і контрактів;

виступає засновником юридичних осіб за рахунок позабюджетних коштів;

визначає самостійно свою структуру та штат працівників;

визначає самостійно нормативи чисельності студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника в межах фонду оплати праці;

надає додаткові освітньо-наукові послуги;

провадить спільну діяльність на підставі угод з іншими юридичними особами.

7. Для сприяння належному функціонуванню Університету в ньому утворюється наглядова рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про наглядову раду затверджує голова наглядової ради за погодженням з МОН.

8. Діяльність політичних партій, релігійних організацій та рухів в Університеті не допускається.

9. Діловодство в Університеті ведеться державною мовою. Звітність подається відповідно до законодавства.

10. Дні Університету є загальноуніверситетським святом, що відзначається на всіх факультетах та в інших структурних підрозділах щороку третього тижня вересня.

Мета, основні завдання, права та обов'язки

11. Метою діяльності Університету є створення навчально-методичних, науково-дослідних, виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття студентами вищої освіти, задоволення потреб суспільства та держави у висококваліфікованих спеціалістах.

12. Основними завданнями Університету є:

підготовка та перепідготовка фахівців, які мають професійні знання, ділові якості, здатність розв'язувати проблеми своєї галузі, з високою культурою та громадянською свідомістю;

організація та проведення навчального процесу в тісному зв'язку з виконанням науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які забезпечують розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, розв'язання найважливіших проблем соціально-економічного, науково-технічного та суспільно-політичного розвитку держави;

участь у реалізації державної політики у сфері освіти та науки;

визначення перспектив і напрямів розвитку освіти та науки;

підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

поширення та впровадження в практику наукових знань;

організація та проведення конференцій, симпозіумів та інших заходів;

провадження культурно-освітньої діяльності;

створення належних умов для охорони здоров'я, праці, відпочинку та оздоровлення працівників, студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, аспірантів, докторантів, ветеранів війни і праці;

виконання інших завдань відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

13. Університет має право:

приймати необхідні рішення і діяти у межах своєї компетенції та законодавства;

визначати зміст, види і форми організації навчального процесу;

затверджувати плани університетських видань навчальної і наукової літератури;

забезпечувати випуск наукових і науково-методичних журналів, інших періодичних видань, інформаційно-аналітичних збірників, провадити інші види видавничої діяльності, розвивати власну поліграфічну базу;

затверджувати кандидатури голів Державних екзаменаційних комісій;

рекомендувати кандидатури для присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника в установленому порядку;

розробляти організаційну структуру Університету, визначати форми організації та стимулювання праці, що здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу науково-педагогічних, наукових, інженерних працівників, студентів, аспірантів і докторантів;

утворювати коледжі, інститути підвищення кваліфікації, інші навчальні заклади, бути засновником (співзасновником) юридичних осіб, що провадять діяльність відповідно до напрямів діяльності Університету;

самостійно затверджувати штатні розписи та визначати систему виплати заробітної плати, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання працівників згідно із законодавством;

передавати або реалізовувати обладнання, прилади та установки (в тому числі виготовлені Університетом), матеріали і книги;

придбавати і відчужувати житло та інші матеріальні цінності, придбані Університетом за кошти від провадження господарської діяльності;

здійснювати за рахунок власних коштів інвестування у житлове будівництво та брати участь у пайовому будівництві житла;

надавати придбане або збудоване житло працівникам Університету як з частковою оплатою його вартості, так і безоплатно;

списувати з балансу основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли (без обмеження вартості);

надавати платні послуги юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства;

провадити спонсорську та благодійну діяльність;

виконувати різні види робіт (виробнича діяльність, проведення науково-технічних експертиз);

провадити медичну та ветеринарну практику;

провадити будівельну діяльність відповідно до ліцензійних умов, передбачених для цього виду господарської діяльності;

закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених або власних коштів обладнання чи інші матеріальні ресурси;

залишати у своєму розпорядженні, використовувати для розширення матеріально-технічної і спеціальної бази кошти від реалізації, здавання в оренду приміщень та обладнання, що не використовується, інвентарю, та інших матеріальних ресурсів;

установлювати посеместрово або щорічно стипендії для студентів, аспірантів і докторантів за наявності коштів, у порядку та розмірах, визначених законодавством;

кооперуватися під час провадження статутної діяльності з іншими закладами, установами та організаціями;

використовувати різні форми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

установлювати премії для відзначення викладачів, науковців, студентів, аспірантів і докторантів Університету або іноземних навчальних закладів;

надавати послуги телефонного зв'язку відповідно до ліцензійних умов провадження цього виду господарської діяльності;

надавати послуги щодо користування комп'ютерною мережею Інтернет;

вирішувати інші питання відповідно до законодавства.

14. Університет забезпечує:

дотримання державних стандартів освіти;

безпечні умови для провадження освітньо-наукової діяльності;

дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;

соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу.

Органи управління та самоврядування

15. Діяльністю Університету в межах наданих йому повноважень керує ректор, який несе повну відповідальність за результати роботи Університету. Кандидат на посаду ректора обирається шляхом таємного голосування конференцією трудового колективу за результатами конкурсу в порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ). Ректор призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням конференції трудового колективу. На посаду ректора може бути рекомендовано особу, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має звання професора і науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Ректор приступає до виконання обов'язків з дня прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

Ректор відповідно до законодавства діє від імені Університету, представляє його без доручення в усіх органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, розпоряджається майном Університету, укладає угоди (контракти), дає доручення, відкриває рахунки в установах банку.

У межах своєї компетенції ректор:

подає Кабінетові Міністрів України проект Статуту Університету, змін і доповнень до нього;

видає накази та розпорядження з усіх напрямів діяльності;

затверджує рішення вченої ради;

призначає на посаду та звільняє з посади проректорів, визначає їх службові обов'язки, у разі потреби делегує їм частину своїх повноважень;

затверджує структуру Університету, його штатний розпис;

затверджує кошторис та забезпечує його виконання;

затверджує нормативи чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук, слухачів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Університету в межах фонду оплати праці;

укладає з трудовим колективом Університету колективний договір, який від імені колективу підписує голова профспілкового комітету як його повноважний представник;

подає разом з первинною профспілковою організацією на затвердження конференції трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку;

забезпечує охорону праці, додержання вимог законодавства, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов'язки, у разі потреби делегує частину своїх повноважень керівникам структурних підрозділів;

формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;

звітує щороку про результати діяльності Університету перед конференцією трудового колективу;

виконує інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі виходу на пенсію ректор, який пропрацював на цій посаді не менше ніж два строки поспіль, може бути призначений на посаду почесного ректора у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з виплатою грошового утримання за рахунок коштів Університету в розмірі середньої заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

16. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу, 75 відсотків загальної кількості делегатів якої становлять науково-педагогічні працівники.

Конференція трудового колективу:

схвалює за поданням вченої ради Статут Університету, а також зміни та доповнення до нього;

обирає шляхом таємного голосування кандидата на посаду ректора, готує та подає свої пропозиції Кабінетові Міністрів України;

схвалює або відхиляє колективний договір;

утворює комісію з трудових спорів та обирає її склад;

заслуховує щорічні звіти ректора та оцінює його діяльність;

розглядає за мотивованим поданням наглядової або вченої ради питання про дострокове припинення повноважень ректора;

обирає за поданням органів громадського самоврядування та структурних підрозділів представників до вченої ради Університету;

затверджує положення про органи студентського самоврядування;

затверджує Правила внутрішнього розпорядку;

розглядає в межах своєї компетенції інші питання діяльності Університету.

17. Головою конференції трудового колективу є голова первинної профспілкової організації Університету. Секретар конференції обирається з числа делегатів конференції. Строк повноважень голови та секретаря конференції - три роки.

Делегати на конференцію трудового колективу обираються на загальних зборах (конференціях) працівників структурних підрозділів:

від факультету, інституту - по десять делегатів, які є науково-педагогічними працівниками;

від інституту післядипломної освіти, ботанічного саду, наукової бібліотеки, студентського містечка, адміністративно-господарської частини та інших структурних підрозділів - по два делегати.

Строк повноважень делегатів - три роки.

18. Конференція скликається не рідше одного разу на рік.

Конференція вважається правоможною, якщо на ній присутні дві третини загальної кількості делегатів. Рішення конференції приймається простою більшістю голосів.

19. Органом громадського самоврядування структурного підрозділу є збори (конференція) його працівників. Збори проводяться у структурних підрозділах, загальна кількість працівників яких не перевищує 100 осіб. У структурних підрозділах, загальна кількість працівників яких перевищує 100 осіб, проводиться конференція або за спільним рішенням первинної профспілкової організації структурного підрозділу та його керівника - збори трудового колективу.

Збори (конференція) працівників структурного підрозділу скликаються не рідше одного разу на рік спільним рішенням первинної профспілкової організації цього структурного підрозділу та його керівника.

Головою зборів (конференції) є голова первинної профспілкової організації структурного підрозділу. Секретар обирається з числа учасників (делегатів) зборів (конференції). Строк повноважень голови та секретаря зборів (конференції) - три роки.

Збори (конференція) працівників структурного підрозділу:

оцінюють діяльність декана факультету, керівника іншого структурного підрозділу;

затверджують річний звіт про діяльність структурного підрозділу;

вносять пропозиції до вченої ради структурного підрозділу щодо кандидатури на посаду керівника;

подають пропозиції ректору щодо відкликання з посади декана факультету або керівника іншого структурного підрозділу;

обирають делегатів на конференцію трудового колективу Університету;

обирають кандидатури до вченої ради Університету, факультету та іншого структурного підрозділу;

вирішують інші питання відповідно до законодавства.

Порядок скликання та роботи зборів (конференції) працівників структурного підрозділу визначається положенням про відповідний структурний підрозділ.

Структура Університету

20. Структурними підрозділами Університету є факультети, інститути, кафедри, лабораторії, центри, частини, управління, відділи, бухгалтерія, музеї, наукова бібліотека, студентське містечко, ботанічний сад, санаторій-профілакторій, Канівський природний заповідник, оздоровчо-спортивний комплекс у с. Берегове (Автономна Республіка Крим) і спортивно-оздоровчий табір у с. Плюти (Київська область).

21. Положення про структурні підрозділи затверджує ректор.

22. Структурні підрозділи діють у межах повноважень, визначених ректором та законодавством.

Вчена рада Університету, факультету, інституту

23. Для вирішення найважливіших питань діяльності Університету утворюється вчена рада, до складу якої входить не менше ніж 75 відсотків науково-педагогічних працівників Університету.

До складу вченої ради Університету за посадами входять: ректор (голова), проректори, декани факультетів, керівники інститутів, головний бухгалтер, керівники інших структурних підрозділів, голова профспілкового комітету, заступник голови профспілкового комітету з роботи із студентами, голова ради ветеранів і ради старійшин, представники органів громадського самоврядування студентів, аспірантів і докторантів, учений секретар. До складу вченої ради входять також представники факультетів, інших структурних підрозділів, які обираються з науково-педагогічних, наукових, інших працівників конференцією трудового колективу Університету за поданням органів громадського самоврядування структурних підрозділів (по два представники від кожного факультету та по одному представнику від інших структурних підрозділів).

Персональний склад вченої ради Університету затверджується наказом ректора строком на сім років.

Засідання вченої ради Університету вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів ради.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів вченої ради.

Вчена рада Університету:

розробляє проект Статуту Університету, змін і доповнень до нього та подає їх на розгляд конференції трудового колективу;

бере участь у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

ухвалює основні напрями наукових досліджень, оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

подає пропозиції ректору щодо призначення на посаду та звільнення з посади проректорів, деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів, директора наукової бібліотеки та головного бухгалтера;

вносить рекомендації ректору щодо ліквідації та реорганізації структурних підрозділів;

обирає на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедр і професорів;

присвоює в установленому порядку почесні звання Університету "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений науково-педагогічний працівник Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений працівник Київського національного університету імені Тараса Шевченка";

розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників на конкурси та здобуття премій;

утворює комісії для вивчення та підготовки окремих питань до розгляду вченої ради;

подає пропозиції щодо розподілу між структурними підрозділами коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування Університету, та відрахування від суми надходжень за угодами, укладеними структурними підрозділами, а також у відповідні фонди;

приймає в установленому порядку рішення про призначення почесного ректора, а також кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;

розглядає основні питання економічного та соціального розвитку Університету;

розробляє символіку Університету;

розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства.

Порядок денний засідання вченої ради Університету формується ректором з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та більшості членів вченої ради.

Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора.

24. Для розгляду питань навчально-виховної і наукової діяльності структурного підрозділу створюється вчена рада відповідного структурного підрозділу. До складу вченої ради структурного підрозділу за посадами входять декан, або керівник підрозділу, його заступники, завідуючі кафедрами, голова первинної профспілкової організації факультету, голова первинної профспілкової організації студентів, керівники органів самоврядування студентів, представники ветеранів війни та праці структурного підрозділу, а також представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових та інших працівників органами громадського самоврядування структурного підрозділу. При цьому не менше ніж 75 відсотків складу вченої ради структурного підрозділу мають становити науково-педагогічні працівники.

Персональний склад вченої ради структурного підрозділу затверджує ректор Університету строком на сім років.

Головою вченої ради структурного підрозділу є декан або інший керівник структурного підрозділу.

Вчена рада структурного підрозділу:

розглядає навчальні плани спеціальностей, напрямів підготовки та перепідготовки фахівців;

визначає теми наукових досліджень та обговорює звіти про їх результати;

затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, проводить атестацію ад'юнктів, аспірантів і докторантів;

розглядає питання заміщення посад завідуючих кафедр, професорів, наукових співробітників;

розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;

заслуховує щорічний звіт декана факультету, керівника іншого структурного підрозділу, звіти інших посадових осіб згідно з положенням про структурний підрозділ;

обирає на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів і декана факультету;

схвалює навчальні програми та навчальні плани, фінансовий план і звіт структурного підрозділу;

вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень.

Рішення вченої ради структурного підрозділу вводиться в дію після затвердження його деканом факультету або керівником іншого структурного підрозділу. Рішення вченої ради структурного підрозділу може бути скасовано вченою радою Університету.

Організація навчально-виховного процесу

25. До учасників навчально-виховного процесу в Університеті належать студенти, курсанти, слухачі, ад'юнкти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні та наукові працівники, інші особи, залучені до проведення навчально-виховного процесу (спеціалісти, старші лаборанти, методисти та інші).

26. Організація навчального процесу в Університеті визначається відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), наказів МОН, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів.

27. Прийом на навчання студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, аспірантів і докторантів проводиться згідно з Правилами прийому, які затверджує ректор Університету за погодженням з МОН.

За невиконання обов'язків, порушення Правил внутрішнього розпорядку ректор може накласти стягнення на студента, курсанта, слухача, ад'юнкта, аспіранта і докторанта або відрахувати його з Університету.

Порядок накладення стягнення, відрахування з Університету встановлюється цим Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

Особи, які навчаються в Університеті, за наказом ректора можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, за невиконання навчального плану, за порушення умов контракту, в інших випадках, передбачених законодавством.

Підготовка та перепідготовка фахівців в Університеті здійснюється на основі ступеневої освіти. Освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки та перепідготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів приймаються вченою радою структурного підрозділу та затверджуються ректором.

28. Університет забезпечує науково-педагогічних і наукових працівників, студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, аспірантів, докторантів та інших учасників навчально-виховного процесу літературою, аудиторним фондом, технічними, аудіовізуальними та іншими засобами навчання.

Трудовий колектив

29. Членами трудового колективу Університету є науково-педагогічні, наукові та інженерно-технічні працівники, адміністративний, навчально-виробничий і обслуговуючий персонал.

30. Члени трудового колективу мають право:

обирати та бути обраними до вченої ради Університету, вчених рад структурних підрозділів, делегатами на конференцію трудового колективу;

брати участь в обговоренні та вирішенні найважливіших питань діяльності Університету;

одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи використовуються в діяльності Університету;

безкоштовно користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями і обладнанням для проведення навчально-виховної і науково-дослідницької роботи;

створювати в Університеті професійну спілку та бути її членами;

організовувати і бути членами будь-яких громадських організацій чи об'єднань, діяльність яких не суперечить Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законодавству про вищу освіту. Належність до цих організацій та об'єднань не може бути підставою для будь-якого обмеження в правах працівників Університету;

користуватися всіма видами послуг, які може надавати Університет;

виконувати роботу на умовах сумісництва або погодинної оплати, одержувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх працівників на підставі письмового подання кафедри;

обирати методи та засоби навчання, що найповніше відповідають індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи та самостійності студентів;

брати участь у роботі організацій, у тому числі іноземних, на умовах, визначених договором з цими організаціями.

31. Члени трудового колективу Університету зобов'язані:

працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;

своєчасно та професійно виконувати накази і розпорядження ректора або уповноваженої ним особи;

дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

дбати про зміцнення авторитету Університету;

забезпечувати високий рівень підготовки та перепідготовки фахівців і проведення науково-дослідницьких робіт;

піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток студентства;

постійно підвищувати професійний рівень, науково-педагогічну майстерність, загальну культуру, дотримуватися правил професійної етики;

виконувати рішення конференції трудового колективу, вченої ради Університету і структурних підрозділів;

дотримуватися інших вимог законодавства.

32. Заміщення посад науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників проводиться в порядку, встановленому законодавством.

33. Права та обов'язки науково-педагогічних, наукових та інших працівників структурних підрозділів Університету визначаються законодавством, цим Статутом, положеннями про структурні підрозділи, Правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором.

34. Професор, який має стаж бездоганної безперервної роботи на цій посаді в Університеті (для чоловіків - 20 років, для жінок - 15 років) та особливі заслуги перед Університетом, може бути удостоєний почесного звання "Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка" з врученням йому відповідного диплома та знака. Інші працівники, які безперервно пропрацювали в Університеті (чоловіки - 25 років, жінки - 20 років), можуть бути удостоєні почесних звань "Заслужений науково-педагогічний працівник Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка", "Заслужений працівник Київського національного університету імені Тараса Шевченка" з врученням їм відповідного диплома.

Посадові оклади працівників, які удостоєні почесних звань Університету, збільшуються на 15 відсотків за рахунок спеціального фонду Університету.

35. Інші права та обов'язки члена трудового колективу Університету (заробітна плата, робочий час, час відпочинку, порядок та умови прийняття і звільнення з роботи, соціальні гарантії, додаткові права), не визначені цим Статутом, можуть передбачатися у колективному договорі.

36. Представником інтересів трудового колективу Університету є первинна профспілкова організація.

37. Університет сприяє діяльності ветеранів війни та праці.

Ветеранами праці Університету вважаються науково-педагогічні, наукові та інші працівники, стаж роботи яких в Університеті становить для чоловіків не менше ніж 25 років, для жінок - не менше ніж 20 років. Вони можуть бути удостоєні звання "Ветеран Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

За особливі заслуги перед державою і Університетом ветерани війни та праці Університету можуть бути удостоєні звання "Почесний ветеран Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

38. Вищим органом самоврядування ветеранів війни та праці є збори (конференція) ветеранів, які обирають раду ветеранів, її президію, визначають основні напрями діяльності. Положення про раду ветеранів Університету затверджує ректор.

Студенти

39. Вищим органом самоврядування студентів є загальні збори (конференція) студентів Університету, на яких схвалюється положення про студентське самоврядування, обираються виконавчі органи студентського самоврядування, визначаються їх структура, повноваження, порядок обрання, строк повноважень, заслуховуються звіти.

Загальна кількість делегатів конференції студентів Університету визначається з урахуванням представництва по 15 чоловік від кожного структурного підрозділу. Делегати на конференцію студентів Університету обираються на загальних зборах (конференціях) студентів структурних підрозділів. На загальних зборах (конференції) студентів структурного підрозділу можуть бути присутні представники керівництва Університету, факультету, іншого структурного підрозділу як спостерігачі без права голосування.

Конференція вважається правоможною, якщо на ній присутні дві третини загальної кількості обраних делегатів. Рішення на конференції приймається простою більшістю голосів.

В Університеті діють органи самоврядування студентів, які утворюються та функціонують на рівні академічної групи, відділення, факультету, гуртожитку, студмістечка.

Виконавчим органом самоврядування студентів Університету є студентський парламент, який підзвітний загальним зборам (конференції).

40. У своїй діяльності органи самоврядування студентів керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, положеннями про студентський парламент і органи самоврядування студентів Університету, затвердженими загальними зборами (конференцією).

41. Основними завданнями органів самоврядування студентів Університету є:

захист прав та інтересів студентів;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

сприяння у створенні необхідних умов для проживання, оздоровлення та відпочинку студентів;

створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;

організація співпраці із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

проведення серед студентів соціологічних досліджень;

сприяння працевлаштуванню випускників Університету;

участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

42. Крім прав, передбачених Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), студенти Університету мають право:

обирати та бути обраними до органів самоврядування студентів Університету;

відвідувати за дозволом керівників структурних підрозділів заняття на інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального процесу за основним місцем навчання, що складається відповідно до індивідуального навчального плану;

отримувати матеріальну допомогу згідно із законодавством;

створювати фонди для задоволення потреб студентів.

43. Крім обов'язків, передбачених Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), студенти Університету зобов'язані:

виконувати навчальний план у визначені строки та відповідно до встановлених графіків;

відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво Університету, факультету щодо неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати індивідуальні завдання тощо.

Наукова діяльність

44. Університет провадить наукову, науково-технічну та іншу діяльність, основні завдання та порядок організації якої визначаються законодавством.

45. Університет забезпечує проведення наукових досліджень, надання послуг з наукового обслуговування за поточними планами, що затверджуються наказом ректора на підставі рішення вчених рад структурних підрозділів. Усі види наукових досліджень проводяться науковими підрозділами факультетів, іншими навчальними та науковими підрозділами, науково-навчальними центрами, астрономічною обсерваторією, Канівським природним заповідником, ботанічним садом, санаторієм-профілакторієм, міжфакультетськими лабораторіями, інноваційними центрами, а також підрозділами із забезпечення наукових досліджень, діяльність яких координується науковою частиною відповідно до порядку проведення науково-дослідницької роботи, затвердженого ректором.

46. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

коштів, які надійшли до Університету за виконання науково-дослідницьких і конструкторських робіт за угодами;

власних коштів Університету, кредитів та інших джерел.

47. Державні стандарти якості підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації досягаються шляхом:

підготовки та перепідготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу, залучення студентів, аспірантів і докторантів до участі в науково-дослідницьких і проектно-конструкторських роботах, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету та за договорами із замовниками;

організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності конструкторських і проектних бюро, центрів науково-технічної творчості молоді тощо;

проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

залучення провідних наукових працівників до навчального процесу.

48. В Університеті може утворюватися наукове товариство студентів, яке діє на підставі положення про нього, затвердженого ректором.

49. Правовий статус наукового працівника визначається законодавством.

Міжнародні зв'язки

50. Університет встановлює міжнародні зв'язки відповідно до законодавства.

51. Міжнародні зв'язки підтримуються, як правило, шляхом укладення договорів з іноземними громадянами, навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями.

52. Основними видами міжнародних зв'язків Університету є:

навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців, підготовка та перепідготовка науковців;

організація спільної підготовки, перепідготовки та стажування студентів;

виконання спільних наукових програм і реалізація проектів наукових робіт за грантами;

провадження різних видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених законодавством.

53. Підготовка та перепідготовка фахівців для іноземних держав здійснюються відповідно до міжнародних договорів України, а також за угодами, укладеними Університетом з юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними.

54. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Університетом для забезпечення його статутної діяльності згідно з кошторисом і законодавством.

Джерела надходження і порядок використання коштів
та іншого майна

55. Університету на правах, визначених законодавством, належать:

грошові кошти, майно, інші об'єкти нерухомості, передані йому фізичними та (або) юридичними особами у формі дарування, пожертвування або за заповітом та на інших передбачених законодавством підставах;

доходи від провадження статутної діяльності та придбані за ці кошти об'єкти власності.

56. Будівлі, споруди, житло, навчальне і наукове обладнання, інвентар та інше державне майно, надане Університету в оперативне управління, а також майно (рухоме і нерухоме), матеріальні цінності та інші об'єкти, придбані за кошти від госпрозрахункової діяльності Університету, використовуються ним самостійно для провадження господарської діяльності, надання в оренду та користування (без права викупу) і не підлягають вилученню.

Питання надання в оренду будівель, споруд, навчального і наукового обладнання та іншого майна державним, громадським і комерційним організаціям вирішується виключно ректором.

57. Університет є вищим навчальним закладом державної форми власності, який фінансується за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у державному бюджеті за індивідуальними нормативами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Крім коштів державного бюджету фінансування Університету здійснюється за рахунок:

коштів, що надходять за підготовку, перепідготовку, атестацію, підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених угод і надання інших платних послуг;

коштів, що надходять за виконання науково-дослідницьких робіт (послуг) на замовлення юридичних і фізичних осіб;

коштів, що надходять від надання у користування або оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

кредитів і позик банків, валютних надходжень;

добровільних внесків і пожертвувань;

інших джерел.

Порядок реорганізації та ліквідації Університету

58. Реорганізація та ліквідація Університету проводиться відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.

Tweet

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License