Pryama DiyaТеорія та історіяРухФотогалереяБібліотекаСамоосвітні проектиПравові аспектиПосиланняПошукГазетаКонтактиПриєднатись до насПоділитись проблемою
ГоловнаПодії та коментаріПро насНовини
АнонсиКреатив

Публікації

RSSTwitterFacebook pageUA | RU | EN

СТАТУТ Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут

Виклав ( 2010-08-30 23:09:07 )

Загальна частина

1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (далі - Університет) заснований у 1898 році як Київський політехнічний інститут імператора Олександра II.

Відповідно до Указів Президента України від 8 квітня 1995 р. N 289 ( 289/95 ) і 30 серпня 2004 р. N 1023 ( 1023/2004 ), Закону України "Про науковий парк "Київська політехніка" ( 523-16 ) Університет є національним самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом дослідницького типу, що провадить діяльність згідно з цим Статутом.

Університет акредитований за статусом вищого навчального закладу IV рівня і має право на провадження освітньої діяльності з метою підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

2. Університет є юридичною особою і здійснює цивільну правоздатність у повному обсязі для виконання завдань та функцій, передбачених цим Статутом, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні рахунки в банках України, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, рахунки в іноземній валюті, може набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Університет має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, торговельну марку (знак для товарів і послуг) та власну символіку.

Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також цього Статуту.

3. Адреса Університету: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37.

4. Університет провадить діяльність за такими взаємозв'язаними напрямами:

підготовка за інноваційною моделлю згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, освіти і науки;

впровадження сучасних ринкових механізмів інноваційної діяльності у сфері високих технологій на засадах взаємодії освіти і науки;

перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів;

здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої інженерної освіти відповідно до сучасних економічних вимог та досягнень науки і техніки з урахуванням досягнень провідних університетів світу.

5. Основними завданнями Університету є:

підготовка фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, магістра, а також кандидатів і докторів наук, здійснення доуніверситетської підготовки, надання післядипломної освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців;

організація та проведення на засадах взаємодії з навчальним процесом фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пошукових та дослідно-конструкторських робіт, запровадження у виробництво наукових розробок;

розроблення на засадах взаємодії освіти і науки конкурентоспроможних інноваційних технологій, технічних пристроїв і систем та їх реалізація на вітчизняному і світовому ринку;

провадження міжнародної діяльності у сфері освіти і науки згідно із законодавством України, посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;

забезпечення створення належних умов для праці, відпочинку та оздоровлення працівників, студентів, аспірантів і докторантів;

провадження творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції.

6. Кошти для функціонування Університету передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою МОН.

Витрати Університету з підготовки фахівців за контрактами понад державне замовлення фінансуються підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, в тому числі іноземними.

7. В Університеті забороняється діяльність політичних партій, рухів та релігійних організацій. Участь працівників, студентів, аспірантів і докторантів у діяльності політичних партій, рухів та релігійних організацій за межами Університету не може бути підставою для будь-якого обмеження їх прав як учасників навчального процесу.

8. До складу Університету як структурні підрозділи входять філії, навчально-наукові інститути, в тому числі Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Інститут спеціальних засобів зв'язку та захисту інформації, навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу", філія у м. Славутичі, факультети, кафедри, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, науково-дослідні інститути, наукові лабораторії, конструкторські бюро, інженерні та інші центри, бібліотека, видавничо-поліграфічний центр "Політехніка", центри культури та мистецтв, фізичного виховання та спорту, Державний політехнічний музей та інші підрозділи. На базі Університету діють науковий парк "Київська політехніка" і технологічний парк "Київська політехніка".

Структурні підрозділи Університету утворюються з метою виконання основних завдань Університету відповідно до законодавства і функціонують згідно з положеннями про них.

Університет є засновником або співзасновником технологічних парків та інших структур інноваційного типу відповідно до законодавства України.

9. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування в діяльність Університету допускається лише у передбачених законодавством випадках.

Обсяг цивільної правоздатності

10. Університет як самоврядний (автономий) навчальний заклад має право:

1) самостійно вирішувати в установленому порядку питання матеріального заохочення та встановлення надбавок до заробітної плати працівників;

2) приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

3) самостійно розробляти і запроваджувати власні програми з питань наукової, науково-виробничої та інноваційної діяльності, розпоряджатися коштами, а також результатами науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

4) визначати свою структуру, утворювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, зокрема за кордоном, навчальні, методичні, наукові, навчально-наукові комплекси, науково-дослідні центри і лабораторії, елементи інфраструктури інноваційного та науково-технічного розвитку, зокрема за участю іноземних партнерів, конструкторські і конструкторсько-технологічні бюро та інші структурні підрозділи;

5) брати участь у роботі міжнародних організацій;

6) виготовляти та реалізовувати сувенірну продукцію;

7) звертатися з ініціативою до МОН про внесення змін до чинних або розроблення проектів нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти і науки, а також брати участь у цій роботі;

8) користуватися земельними ділянками в порядку, установленому Земельним кодексом України ( 2768-14 );

9) здійснювати повноваження, установлені законодавством для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, а також для закладів, які мають статус національних, зокрема:

виступати засновником (учасником) юридичних осіб за рахунок позабюджетних коштів (підприємств, установ, організацій, фірм, асоціацій тощо), представництв, суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема за участю вітчизняних, іноземних суб'єктів (учасників) та іноземних держав, на підставі прямих договорів, угод і контрактів з метою провадження в комплексі освітньої діяльності, проведення наукових досліджень, виготовлення та реалізації інноваційної продукції;

укладати з виконавцями державного замовлення контракти для забезпечення потреб Університету;

брати участь у формуванні статутного фонду наукового парку "Київська політехніка" шляхом внесення до нього нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) у порядку, встановленому законодавством;

вносити пропозиції щодо передачі об'єктів Університету в комунальну власність та об'єктів комунальної власності у державну власність і віднесення їх до майна Університету;

виступати відповідно до закону орендодавцем нерухомого майна, що належить Університетові, а також на період реалізації науковим парком "Київська політехніка" проектів надавати суб'єктам господарювання, що створені працівниками Університету, необхідні приміщення та обладнання відповідно до укладених між Університетом та зазначеними суб'єктами господарювання договорів, в яких визначається порядок внесення плати за комунальні послуги та орендної плати;

установлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора Університету;

розробляти і забезпечувати виконання програм навчальної та наукової діяльності;

утворювати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку структурні підрозділи, складати штатний розпис;

реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової та методичної діяльності, здійснювати комерціалізацію наукових та методичних розробок відповідно до законодавства;

самостійно проводити університетські конкурси та приймати рішення про виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у межах базового фінансування Університету з державного бюджету;

створювати фонди фундаментальних досліджень, науково-технічного і соціального розвитку, страхові та інші фонди;

реалізовувати згідно із законодавством прилади, устаткування, матеріали, підручники, посібники та іншу наукоємну продукцію, майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші права;

проводити наукову і науково-технічну експертизи;

надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи;

розробляти автоматизовані системи управління, телекомунікаційні системи і створювати мережі програмно-технічних комплексів, зокрема спеціального призначення для державних органів, а також інших замовників;

проводити в установленому порядку сертифікацію, випробування і стандартизацію новітнього устаткування та обладнання різного призначення вітчизняного і закордонного виробництва;

проектувати, виготовляти та постачати елементи, системи і розробляти та впроваджувати технології, спрямовані на підвищення рівня безпеки робіт із джерелами іонізаційного та електромагнітного випромінювання, радіоактивними відходами, ядерним устаткуванням;

провадити діяльність з придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення хімічних речовин, у тому числі прекурсорів;

проводити роботи з екологічного, енергетичного та енергоекологічного аудиту та розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

зберігати, реставрувати, вивчати та пропагувати пам'ятки матеріальної і духовної культури України, історії науково-технічного розвитку держави;

проводити державну експертизу з визначення культурної та історичної цінності предметів техніки;

захищати в установленому порядку права працівників, студентів, аспірантів і докторантів Університету щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності;

розробляти родовища корисних копалин та переробляти їх;

виконувати операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, їх брухтом та відходами;

виготовляти та реалізовувати продукцію із символікою Університету;

отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян, приватних установ та благодійних фондів;

розвивати власну соціальну базу;

здійснювати будівництво, реконструкцію і ремонт основних фондів за рахунок власних коштів та із залученням коштів з інших джерел, зокрема інвестиційних проектів;

проводити архітектурно-проектні роботи для об'єктів Університету;

здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію об'єктів Університету для розроблення нових технологій, дослідно-експериментальних зразків продукції, а також ремонт і благоустрій житла, садових будиночків, гаражів, сховищ, складських приміщень та надвірних будов;

забезпечувати працівників житлом шляхом його продажу, обміну або заміни на вигідних для Університету умовах;

провадити оздоровчу діяльність на базі пансіонатів, баз відпочинку, спортивно-оздоровчих таборів та профілакторію Університету;

проводити групові та індивідуальні заняття фізичною культурою і спортом на стадіонах, тенісних кортах, у спортзалах та плавальних басейнах;

виконувати науково-дослідні роботи за господарськими договорами;

установлювати договірні ціни на роботи і послуги, що виконуються в рамках позабюджетної діяльності;

спрямовувати частину власних коштів на розвиток соціальної інфраструктури Університету;

передавати і реалізовувати обладнання, прилади, матеріали, списувати з балансу основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли, без обмеження вартості;

налагоджувати зовнішньоекономічні зв'язки;

виконувати науково-дослідні роботи на замовлення іноземних організацій та проводити інші види зовнішньоекономічної діяльності;

проводити операції з іноземною валютою згідно із законодавством;

укладати договори (контракти) відповідно до закону про співробітництво з іноземними партнерами;

проводити в установленому порядку експортно-імпортні операції для навчальних, наукових і господарських потреб та придбавати товари народного споживання для забезпечення потреб колективу;

надавати протокольно-інформаційні, перекладацькі послуги та послуги, пов'язані з утворенням спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних організацій і консультаційних центрів тощо відповідно до законодавства;

здійснювати технічне обслуговування і ремонт автомобільних та інших транспортних засобів, надавати послуги, пов'язані з їх паркуванням і стоянкою;

надавати послуги у сфері громадського харчування;

ремонтувати побутові машини і прилади, теле- та радіоапаратуру, музичні інструменти, виготовляти та ремонтувати металовироби, меблі, побутові столярні вироби, садово-городній та інший інвентар на замовлення підрозділів Університету та населення;

надавати транспортні засоби для перевезення вантажів і населення, послуги банно-прального господарства та хімчистки;

проводити у рамках співробітництва з іншими організаціями товарообігові операції;

надавати у прокат предмети культурно-побутового призначення: спортивний та туристичний інвентар, звуко- і відеотехніку, сценічні костюми, театральний реквізит, інструменти та обладнання, платівки, магнітофонні і відеозаписи, експозиційне обладнання, садово-городній та інший інвентар;

проводити культурно-виховні заходи (вистави, концерти, фестивалі, вечори відпочинку, бали, дискотеки, демонстрація відео- та кінофільмів тощо);

надавати відомчі будинки, бази відпочинку і квартири для тимчасового проживання туристів, учасників конференцій, симпозіумів, нарад, інших заходів та окремих громадян;

надавати у міжсезонний період (канікули, відпустки) гуртожитки Університету для тимчасового розміщення як окремих громадян, так і студентських (учнівських) туристичних груп.

11. Університет зобов'язаний:

виділити кожному працівникові робоче місце, забезпечити його необхідним обладнанням;

забезпечити науково-педагогічних працівників на їх вимогу матеріально-технічними засобами в обсязі, достатньому для підготовки фахівців та виконання науково-дослідних робіт;

подавати відповідну інформацію на запит працівника;

забезпечити можливість підвищення кваліфікації викладачів та науковців;

організувати контроль за педагогічною та науковою діяльністю науково-педагогічних працівників;

здійснювати заходи щодо забезпечення громадського порядку на території Університету та студентського містечка;

сприяти діяльності органів громадського самоврядування Університету;

забезпечити техніку безпеки, виробничу санітарію, гігієну праці;

сприяти участі науково-педагогічних працівників Університету в їх роботі в міжнародних організаціях, структурах тощо.

12. Права та обов'язки науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів і докторантів визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

13. За рішенням конференції трудового колективу науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам і докторантам можуть бути надані додаткові права та визначені додаткові обов'язки.

14. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:

автономії та самоврядування;

розмежування прав, повноважень і відповідальності МОН, керівництва Університету та його структурних підрозділів;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

15. Безпосереднє управління діяльністю Університетом здійснює ректор.

16. Ректор Університету у межах наданих йому повноважень:

вирішує питання діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Університету;

представляє Університет у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед МОН;

є розпорядником майна та коштів Університету;

забезпечує виконання кошторису, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

визначає функціональні обов'язки працівників;

відраховує з Університету і поновлює на навчання в Університеті;

контролює виконання навчальних планів і програм;

забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я учасників навчально-виховного процесу та працівників Університету, організовує їх побутове обслуговування;

накладає на працівників стягнення відповідно до законодавства;

організовує роботу ректорату та всіх структурних підрозділів Університету в межах фінансування з урахуванням структури управління, вирішує питання, пов'язані з їх фінансовою діяльністю, в тому числі преміювання та інші види матеріального заохочення працівників і студентів;

подає для затвердження конференції трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір;

несе відповідальність за провадження освітньої та наукової діяльності, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;

організовує та провадить міжнародну, зокрема зовнішньоекономічну, діяльність;

утворює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;

звітує щороку перед МОН і трудовим колективом Університету;

може делегувати частину своїх повноважень проректорам, директорам інститутів, деканам факультетів і керівникам інших структурних підрозділів.

17. Ректор зобов'язаний забезпечити:

проведення навчально-виховного процесу згідно з державними стандартами якості освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців відповідного рівня кваліфікації для потреб національної економіки, освіти і науки;

виконання державного замовлення та договірних зобов'язань з підготовки фахівців для потреб національної економіки, зокрема на комерційних засадах;

високоефективність науково-дослідної роботи і впровадження наукових розробок;

провадження інноваційної діяльності на засадах комплексної взаємодії освіти, науки та інновацій;

перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Університету;

дотримання умов колективного договору;

виконання програм соціального розвитку колективу;

своєчасне подання МОН та іншим органам установленої статистичної і бухгалтерської звітності.

18. Ректор призначається на посаду Міністром освіти і науки на умовах контракту строком до семи років на підставі рекомендації конференції трудового колективу відповідно до статті 39 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

19. В Університеті діють наглядова рада, вчена рада, адміністративна рада, робочі та дорадчі органи.

20. Наглядова рада Університету розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державної влади, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти, науки та інноваційної діяльності.

Положення про наглядову раду затверджує голова ради за погодженням з МОН.

21. Вчена рада Університету є колегіальним органом і утворюється строком на сім років.

До компетенції вченої ради Університету належать:

підготовка проекту статуту Університету, а також пропозицій щодо внесення до нього змін;

ухвалення фінансового плану та звіту Університету;

подання ректорові пропозицій щодо призначення на посаду та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;

обрання шляхом таємного голосування завідуючих кафедрами і професорів;

ухвалення навчальних програм і планів;

проведення оцінки науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вченого звання доцента, професора, старшого наукового співробітника і відзначення державними та урядовими нагородами;

ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

визначення спеціальностей і спеціалізацій, напрямів підготовки фахівців, її рівнів та обсягів;

затвердження правил прийому до Університету;

присвоєння почесних звань Університету;

призначення іменних стипендій;

заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів Університету про результати діяльності за рік.

Вчену раду Університету очолює її голова - ректор Університету. До складу вченої ради входять за посадами проректори, начальники управлінь, директори інститутів, декани, голова первинної профспілкової організації співробітників, голова первинної профспілкової організації студентів, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Університету, які становлять 50 відсотків загальної кількості членів ради. Решту 50 відсотків загальної кількості членів ради становлять виборні представники факультетів, інших структурних підрозділів, що обираються із числа завідуючих кафедрами, професорів і докторів наук. Кількість науково-педагогічних працівників Університету у складі вченої ради становить 75 відсотків загальної чисельності вченої ради; студенти аспіранти, докторанти - 10 відсотків; інші категорії працівників - 15 відсотків.

Виборні представники факультетів, інших структурних підрозділів обираються конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Засідання вченої ради Університету відбуваються щомісяця. Проводить засідання вченої ради ректор, а в разі його відсутності - проректор, який виконує його обов'язки.

Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора Університету.

22. Для вирішення поточних питань, пов'язаних з діяльністю Університету, ректор відповідно до цього Статуту та за погодженням із вченою радою Університету утворює такі робочі і дорадчі органи: ректорат, адміністративну раду, методичну раду, науково-технічну раду, раду з навчально-виховної роботи, вчені ради інститутів і факультетів, приймальну комісію, експертно-правову комісію, експертно-кваліфікаційну комісію, бюджетно-фінансову комісію та інші комісії, які діють згідно з відповідними положеннями. Крім того, ректор утворює управлінські підрозділи з питань навчальної роботи, наукової роботи та інноваційної діяльності, кадрової роботи, служби господарської діяльності, статистичної звітності, планово-фінансової діяльності, безпеки праці, сприяння працевлаштуванню випускників, бухгалтерію тощо.

Для вирішення питань атестації науково-педагогічних кадрів в Університеті утворюються спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів, які діють відповідно до законодавства.

Безпосереднє керівництво навчально-методичною, навчально-виховною, науковою, інноваційною, міжнародною та адміністративно-господарською діяльністю Університету здійснюють проректори, які відповідають за ці напрями діяльності. Проректори призначаються на посаду та звільняються з посади наказом ректора Університету за погодженням із вченою радою.

Права і обов'язки проректорів, директорів інститутів, деканів, керівників структурних підрозділів, завідуючих кафедрами та інших керівних осіб визначає ректор Університету відповідно до функцій, які вони виконують.

Структурні підрозділи Університету (інститути, факультети, кафедри тощо) утворюються за наказом ректора Університету після схвалення вченою радою Університету. Структурні підрозділи функціонують відповідно до власних положень, які розробляються згідно із законодавством і цим Статутом, та затверджуються ректором Університету.

Освітня діяльність

23. Університет провадить освітню діяльність шляхом підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, магістра, а також кандидатів і докторів наук, доуніверситетської підготовки, надання післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців.

24. Освітню діяльність провадять науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники кафедр, наукових лабораторій, навчально-наукових центрів, комплексів та інших структурних підрозділів.

25. Освітня діяльність провадиться відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Університеті, положень про факультети, інститути, кафедри та інших положень, затверджених вченою радою Університету.

26. Самоврядність Університету в освітній діяльності полягає у:
самостійному визначенні форм навчання, напрямів, спеціальностей і спеціалізацій підготовки з урахуванням потреб ринку праці та видів організації навчального процесу відповідно до ліцензованої програми цієї діяльності;

проведенні згідно з вимогами передової технічної освіти та критеріями, що відповідають статусу університету дослідницького типу, доуніверситетської підготовки, тестування та відбору студентів на перший курс для навчання за програмами підготовки бакалаврів і на п'ятий курс для навчання за програмами підготовки магістрів;

провадженні в установленому порядку видавничої діяльності, виготовленні, розповсюдженні та реалізації видавничої продукції, зокрема за кордоном;

наданні додаткових освітніх послуг, у тому числі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів;

провадженні на підставі договорів (контрактів) діяльності разом з іншими вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами, підприємствами, установами і організаціями.

27. Університет має право здійснювати повноваження, установлені законодавством для національних університетів дослідницького типу в освітній діяльності, зокрема:

визначати зміст освіти з урахуванням вимог державних стандартів, структуру, план прийому на основі державного замовлення і тривалості навчання;

надавати підприємствам, установам, організаціям та окремим громадянам платні послуги з освітньої (зокрема дистанційної освіти) і наукової діяльності, з доступу до інформаційних ресурсів, зокрема глобальної мережі, міжнародного співробітництва;

проводити підготовку абітурієнтів інших країн для вступу до вищих навчальних закладів України, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземних громадян.

Наукова та інноваційна діяльність

28. Наукова та інноваційна діяльність Університету є невід'ємною складовою освітньої діяльності і проводиться шляхом виконання науково-дослідних робіт, розроблення інноваційних продуктів та технологій, їх впровадження у високотехнологічне виробництво, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, участі у підготовці наукових експертиз, прогнозування та сценаріїв науково-технологічного, соціально-економічного і суспільного розвитку, розроблення відповідних пропозицій та рекомендацій.

29. Основними завданнями наукової та інноваційної діяльності Університету є:

проведення разом з підприємствами, установами і організаціями у взаємодії з навчальним процесом фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами, розроблення і створення нової техніки та інноваційних технологій, нових матеріалів;

розв'язання наукових і науково-технічних проблем на засадах інноваційного розвитку України;

організація співпраці з академічними та галузевими науковими організаціями з метою вирішення важливих науково-технічних завдань;

маркетингове, інформаційне та патентно-ліцензійне забезпечення наукової діяльності, стандартизація і метрологічне забезпечення науково-технічної продукції;

організація інформаційно-рекламної діяльності вчених Університету, випуск монографій і журналів, збірників наукових праць, організація виставок, ярмарків, аукціонів тощо;

забезпечення виходу на світовий ринок науково-технічної продукції, участі у виконанні міжнародних науково-технічних програм;

дослідження, розроблення, виробництво, впровадження матеріалів, приладів, пристроїв, технологій, систем різного призначення за напрямами наукової діяльності Університету;

випуск дослідних зразків і малих серій наукоємної продукції, зокрема з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

30. Зв'язок навчального процесу, науки, інновацій та виробництва здійснюється шляхом:

підготовки фахівців з використанням останніх досягнень науки і техніки;

розроблення нових технічних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень;

залучення студентів до роботи у складі наукових колективів з розроблення та впровадження складних наукоємних науково-технічних систем;

створення навчально-науково-виробничих об'єднань, базових кафедр і центрів для проведення навчальної та науково-дослідної роботи, а також підрозділів, які провадять діяльність, пов'язану з виготовленням виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

31. Наукова та інноваційна діяльність в Університеті є невід'ємною частиною підготовки фахівців і провадиться науковими колективами, до складу яких входять науково-педагогічні працівники, штатні наукові, інженерно-технічні спеціалісти та працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники, стажисти-викладачі, студенти під час виконання курсових, дипломних проектів та інших дослідних робіт, вчені та співробітники інших підприємств та організацій за договорами, контрактами, державним замовленням, галузевими, міжгалузевими та іншими програмами і проектами.

32. Для забезпечення наукової діяльності Університету утворюється науково-дослідна частина, яка діє згідно з власним положенням. Очолює науково-дослідну частину проректор з наукової роботи, який організує роботу і несе персональну відповідальність за її діяльність.

До складу науково-дослідної частини входять:

підрозділи з питань організації, управління та забезпечення наукової та інноваційної діяльності;

наукові структурні підрозділи (науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, інженерні центри, наукові підрозділи факультетів і навчально-наукових інститутів), які діють згідно з власними положеннями.

33. Для провадження інноваційної діяльності Університет формує інноваційну інфраструктуру з метою забезпечення повного циклу від генерування наукової ідеї до розроблення, впровадження і кадрового супроводження інноваційної продукції.

34. З метою реалізації актуальних інноваційних та інвестиційних проектів і виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції на базі Університету діють науковий парк "Київська політехніка", технологічний парк "Київська політехніка" та інноваційний бізнес-інкубатор "Київська політехніка".

Університет провадить науково-інноваційну діяльність, яка включає взаємоузгоджену експертизу ринку високотехнологічної продукції та конкурентоспроможних наукових досліджень, забезпечення захисту інтелектуальної власності, впровадження і тиражування науково-технічних розробок на внутрішньому і зовнішньому ринку шляхом організації науковцями Університету відповідних структур, підприємств.

35. Наукові підрозділи навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Університету (науково-дослідний відділ, наукові лабораторії, сектори, наукові допоміжні підрозділи і служби) проводять фундаментальні та прикладні дослідження з найактуальніших проблем науки і техніки, беруть участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.

Органи громадського самоврядування

36. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу. Делегати конференції обираються на зборах колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними вченою радою Університету. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції становлять науково-педагогічні працівники Університету, решту - інші категорії працівників Університету.

До складу делегатів конференції за посадами входять: ректор, проректори, директори інститутів, декани, начальники управлінь, головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації співробітників Університету та голова первинної профспілкової організації студентів Університету.

Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік.

37. Конференція трудового колективу:

приймає за поданням вченої ради Університету Статут Університету, вносить зміни та доповнення до нього;

обирає таємним голосуванням претендента на посаду ректора Університету і подає свої пропозиції МОН;

заслуховує щороку звіт ректора Університету та дає оцінку його діяльності;

обирає відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) комісію з трудових спорів;

затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету;

розглядає за мотивованим поданням наглядової ради або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;

затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

розглядає інші питання діяльності Університету за поданням ректора, вченої ради, профспілкового комітету співробітників або студентів.

38. Органом громадського самоврядування факультету (інституту) є загальні збори чи конференція трудового колективу факультету (інституту).

Конференція трудового колективу факультету (інституту) скликається за наявності більше ніж 200 штатних викладачів, науковців і допоміжного персоналу. В іншому разі скликаються загальні збори працівників факультету (інституту).

В органі громадського самоврядування факультету (інституту) повинні бути представлені всі групи працівників факультету (інституту).

Не менш як 75 відсотків загальної кількості делегатів (членів) виборного органу повинні становити науково-педагогічні працівники факультету (інституту).

Орган громадського самоврядування факультету (інституту) скликається не рідше одного разу на рік.

39. Загальні збори (конференція) факультету (інституту):

дають оцінку діяльності декана (директора інституту);

затверджують річний звіт про діяльність факультету (інституту);

вносять ректорові Університету пропозиції щодо відкликання з посади декана (директора інституту);

обирають кандидатури для участі у конференції трудового колективу Університету;

обирають кандидатури до вченої ради Університету.

40. В Університеті утворюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради Університету, студентських рад факультетів (інститутів), студентської ради студентського містечка, студентських рад гуртожитків, старостатів і студентських деканатів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями МОН та цим Статутом Університету, працюють у взаємодії з профспілковою організацією студентів, користуються допомогою та підтримкою ректорату.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

41. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету (інституту), гуртожитку та студентського містечка, Університету. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки факультету (інституту) студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності.

42. Основні завдання органів студентського самоврядування:

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу;

сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань клубів за інтересами;

організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі міжнародними;

сприяння працевлаштуванню випускників;

участь у вирішенні питань щодо міжнародного обміну студентами;

сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів.

43. Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Університету, яка:

ухвалює Положення про студентське самоврядування;

обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти;

визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Порядок скликання конференції студентів та її повноваження визначаються відповідно до Положення про органи студентського самоврядування Університету.

Майно та кошти Університету

44. Економічну основу діяльності Університету становлять основні фонди, обігові кошти та нематеріальні активи. З метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, за Університетом закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно.

45. Майно Університету та закріплені за ним гуртожитки і земельні ділянки не підлягають вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам і організаціям, крім випадків, передбачених законодавством, а також не можуть бути предметом застави.

Порядок використання коштів та іншого майна Університету затверджує вчена рада.

46. Університет є вищим навчальним закладом державної форми власності, який фінансується за рахунок коштів, передбачених окремим рядком у державному бюджеті за індивідуальними нормативами, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Крім коштів державного бюджету фінансування Університету здійснюється за рахунок:

коштів, що надходять за підготовку, перепідготовку, атестацію, підвищення кваліфікації кадрів відповідно до укладених угод і надання інших платних послуг;

коштів, що надходять за виконання науково-дослідницьких робіт (послуг) на замовлення юридичних і фізичних осіб;

коштів, що надходять від надання у користування або оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

кредитів і позик банків, валютних надходжень;

добровільних внесків і пожертвувань;

інших джерел.

47. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та договорами.

48. Форма та система оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок установлення надбавок за складність, напруженість, високі досягнення у роботі або виконання особливо важливих робіт, а також порядок установлення та скасування підвищених посадових окладів, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначається окремим положенням, яке затверджує ректор Університету.

49. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безоплатно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів Університету, для провадження освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, відповідно до законодавства не оподатковуються.

Порядок звітності, контролю за провадженням
фінансово-господарської діяльності

50. Університет відповідно до нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх МОН, органам Державного казначейства, ДПА, Держкомстату, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

51. Університет веде оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, складає та подає в установленому порядку статистичну звітність до органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за відповідними видами діяльності.

52. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

53. Аудит діяльності Університету проводиться згідно із законодавством.

Порядок внесення змін до Статуту Університету

54. Зміни до Статуту Університету вносяться Кабінетом Міністрів України після прийняття їх за поданням вченої ради конференцією трудового колективу.

Порядок реорганізації та ліквідації Університету

55. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюються відповідно до законодавства.

Tweet

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License