Pryama DiyaТеорія та історіяРухФотогалереяБібліотекаСамоосвітні проектиПравові аспектиПосиланняПошукГазетаКонтактиПриєднатись до насПоділитись проблемою
ГоловнаПодії та коментаріПро насНовини
АнонсиКреатив

Публікації

RSSTwitterFacebook pageUA | RU | EN

СТАТУТ Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Виклав ( 2010-08-30 23:14:08 )


I. Загальна частина

1. Цей Статут регламентує діяльність Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Києво-Могилянська академія утворена на базі Київської братської школи, заснованої 15 жовтня 1615 року. Як вищий навчальний заклад вона відновлена згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради України від 19 вересня 1991 р. N 1570-XII і розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1991 р. N 296.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (далі - НаУКМА) заснований на державній формі власності й перебуває у функціональному управлінні Кабінету Міністрів України.

2. Місцем знаходження НаУКМА в м. Києві є територія між Контрактовою площею, вулицями Сковороди, Набережно-Хрещатицькою та Іллінською - історична територія Києво-Могилянської академії.

Юридична адреса НаУКМА: 04070 м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 2.

3. Основними напрямами діяльності НаУКМА є:

підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців з філософії, історії, політології, філології, культури, археології, іноземних мов, фізики, біології, хімії, екології, правознавства, економіки, управління бізнесом, соціології, соціальної роботи, журналістики, психології, педагогіки;

довузівська підготовка громадян України до вступу у вищі навчальні заклади;

підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів;

науково-дослідна робота;

методична, видавнича, фінансово-господарська, виробнича робота;

міжнародне співробітництво, зовнішньо-економічна діяльність.

Згідно з Великою хартією європейських університетів НаУКМА проголошує фундаментальною основою університетського життя свободу в навчальній і науковій діяльності.

На проведення навчально-виховного процесу та наукової діяльності в НаУКМА не впливають політичні партії, громадські, релігійні організації та рухи.

4. НаУКМА визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня і надано право на провадження освітньої діяльності з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра, спеціаліста, магістра.

У НаУКМА запроваджено таку організацію ступеневої освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр, аспірантура, докторантура.

5. НаУКМА провадить свою діяльність відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів і цього Статуту.

6. НаУКМА є юридичною особою, веде самостійний баланс, має рахунки в установах банків України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) знак НаУКМА для товарів і послуг зареєстровано Держпатентом України 19 липня 1999 року.

7. НаУКМА несе відповідальність за:

дотримання вимог Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про наукову та науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) та інших законодавчих актів;

дотримання державних стандартів освіти;

забезпечення нешкідливих і безпечних умов проведення освітньої діяльності;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна.

8. Акредитований з певних напрямів (спеціальностей) НаУКМА має право видавати диплом про вищу освіту з цих напрямів (спеціальностей) за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

9. НаУКМА самостійно приймає рішення та провадить діяльність в межах прав, передбачених Законом України "Про освіту", іншими законодавчими актами, Положенням про державний вищий навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074 ( 1074-96-п ), Положенням про національний заклад (установу) України, затвердженим Указом Президента України від 16 червня 1995 р. N 451 ( 451/95 ), та додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації, а також органами державної влади.

II. Завдання, права та обов'язки НаУКМА

10. Головними завданнями НаУКМА є:

провадження освітньої діяльності;

забезпечення створення умов для оволодіння студентами системою знань про людину, природу і суспільство, а також у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;

формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості, взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

проведення наукових досліджень, організація творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців;

підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької, творчої діяльності;

інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.

11. Відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1994 р. N 238 ( 238/94 ) "Про Університет Києво-Могилянська Академія" НаУКМА провадить свою діяльність як національний університет зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу.

Освітньо-наукова робота в НаУКМА ведеться українською й англійською мовами.

12. НаУКМА для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації;

визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу;

самостійно планувати роботу і вирішувати питання навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності;

визначати плани прийому студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів з урахуванням державного замовлення та угод з підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських організацій та за договорами з громадянами;

готувати наукові кадри вищої кваліфікації (кандидати і доктори наук);

визначати зміст компонента освіти, що надається НаУКМА понад визначений державою обсяг;

розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;

приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, а також фахівців з інших держав;

створювати в установленому порядку структурні підрозділи;

самостійно використовувати всі види асигнувань відповідно до законодавства, затверджувати штатний розпис у межах фонду заробітної плати;

встановлювати і присвоювати почесні звання НаУКМА;

отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів, у тому числі від іноземних;

укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства;

розвивати власну соціальну базу;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

користуватися пільгами для вищих навчальних закладів згідно із законодавством;

користуватися банківськими кредитами і позичками згідно із законодавством;

провадити самостійну видавничу діяльність у встановленому порядку;

брати участь у діяльності міжнародних організацій;

здійснювати інші функції, передбачені законодавством.

13. НаУКМА, як особливо важливий об'єкт національної культурної спадщини, діє на основі експериментальних навчальних програм та індивідуальних нормативів організації навчально-виховного процесу.

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п ), НаУКМА має право на:

а) пріоритетне отримання державного замовлення на підготовку фахівців;

б) автономію у провадженні освітньої діяльності з питань:

розроблення і впровадження навчальних програм;

визначення структури НаУКМА та форм організації навчально-виховного процесу;

установлення в межах ліцензованого напряму номенклатури спеціальностей;

організації науково-дослідної роботи та створення для цього відповідних підрозділів;

присвоєння категорій та вчених звань викладачам;

використання встановленої системи оплати праці та встановлення підвищеного розміру стипендій та заробітної плати за рахунок передбачених на це коштів, а також додаткових джерел їх надходження.

14. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2000 р. N 771 ( 771-2000-п ) головним розпорядником коштів державного бюджету при фінансуванні НаУКМА є Державне управління справами. НаУКМА є розпорядником коштів державного бюджету нижчого рівня.

Згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 р. N 451 ( 451/95 ) фінансування діяльності НаУКМА проводиться за окремими нормативами, що встановлює Кабінет Міністрів України.

15. НаУКМА зобов'язаний під час визначення стратегії діяльності враховувати державне замовлення та інші договірні зобов'язання на підготовку фахівців на рівні державних стандартів.

Доведене у встановленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є обов'язковим для виконання.

16. НаУКМА забезпечує:

своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством;

здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту основних фондів, якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

здійснення матеріально-технічного забезпечення основних напрямів роботи;

дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства;

здійснення бухгалтерського, оперативного обліку та ведення статистичної звітності відповідно до законодавства.

17. Президент НаУКМА та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

III. Структура НаУКМА

18. Структура НаУКМА визначається президентом НаУКМА відповідно до нормативно-правових актів та головних завдань НаУКМА. Структурними підрозділами вищого навчального закладу є інститути, філії, факультети, кафедри, магістеріум, аспірантура, докторантура, колегіуми, наукові інститути, центри, лабораторії, курси, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, бібліотеки, навчально-методичні кабінети, обчислювальні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонено законодавством.

19. Основними структурними підрозділами НаУКМА є факультети гуманітарних і суспільних наук, політичних наук та журналістики, природничих наук, еколого-медичних наук, філологічних наук, економічних наук, управління бізнесом, правничих наук, інформатики, соціальних наук і технологій.

20. Структурні підрозділи НаУКМА діють на основі відповідних положень, які розробляються згідно із законодавством.

IV. Управління НаУКМА

21. Управління діяльністю НаУКМА здійснює президент, який діє на засадах єдиноначальності. Президент призначається на посаду відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та інших нормативно-правових актів.

Безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною, науковою та адміністративно-господарською діяльністю НаУКМА здійснюють віце-президенти, які відповідають за ці напрями діяльності відповідно до посадових інструкцій.

Віце-президенти приймаються на роботу за трудовим договором (контрактом) і звільняються з роботи президентом НаУКМА.

Трудові відносини з віце-президентами, керівниками структурних підрозділів, педагогічними, науковими, творчими та іншими співробітниками НаУКМА встановлюються виключно на підставі трудового договору (контракту) тривалістю від одного до семи років.

22. Вищим колегіальним органом самоврядування НаУКМА є Академічна конференція, яку очолює президент НаУКМА.

Засідання Академічної конференції відбуваються не рідше одного разу на рік. Рішення конференції вважаються правоможними, якщо в її роботі беруть участь понад 50 відсотків членів конференції, крім рішень, для прийняття яких необхідно мати кваліфіковану більшість голосів. Чергова сесія конференції скликається президентом НаУКМА, позачергова - президентом НаУКМА або головою Наглядової ради.

23. До складу Академічної конференції входять президент, віце-президенти НаУКМА, декани, керівники департаментів, філій, наукових інститутів та центрів, що входять до складу НаУКМА, члени Студентської колегії, керівники інших структурних підрозділів, а також педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, для яких НаУКМА є постійним місцем роботи.

24. Академічна конференція формується за такими квотами:

75 відсотків - керівні, педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники, для яких НаУКМА є постійним місцем роботи, а також члени Студентської колегії;

25 відсотків - представники структурних підрозділів НаУКМА, які обираються не раніше ніж за місяць і не пізніше ніж за тиждень до сесії Академічної конференції за квотами відповідно до чисельного складу кожного структурного підрозділу.

25. Академічна конференція виконує такі функції:

розглядає проект колективного договору, надає повноваження профспілковому комітету чи іншому представникові за визначенням Академічної конференції на підписання договору від імені колективу;

обирає представників до конкурсної комісії для організації конкурсу на заміщення посади президента НаУКМА;

визначає рейтинг претендентів на посаду президента НаУКМА таємним голосуванням і подає свої пропозиції конкурсній комісії;

за поданням Наглядової ради, Довірчої ради, ректорату, Вченої ради або профспілкових зборів розглядає питання про дострокове припинення повноважень президента НаУКМА. У цьому разі Академічна конференція скликається головою Наглядової ради, а рішення приймається двома третинами голосів спискового складу Академічної конференції;

за поданням Наглядової ради, Довірчої ради, президента НаУКМА, ректорату, Вченої ради, профспілкових зборів або Студентської колегії приймає рішення про проведення загальноуніверситетського референдуму і затверджує положення про нього;

заслуховує та оцінює щорічний звіт президента НаУКМА;

розглядає питання освітнього, наукового, економічного та соціального розвитку НаУКМА та приймає відповідні рішення;

скасовує рішення президента НаУКМА, що суперечать законодавству та цьому Статутові;

обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 );

ухвалює зміни до цього Статуту;

затверджує правила внутрішнього розпорядку НаУКМА;

затверджує положення про Студентську колегію;

може передавати іншим органам управління НаУКМА виконання окремих функцій.

26. Для забезпечення функціонування НаУКМА і здійснення контролю за його діяльністю створюється Наглядова рада. Персональний склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наглядова рада розглядає питання перспективного розвитку НаУКМА, надає допомогу керівництву НаУКМА в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

Для вирішення основних питань діяльності НаУКМА створюються робочі та дорадчі органи:

робочі органи - ректорат, деканати, приймальна комісія;

дорадчі органи - Вчена рада, Довірча рада, Міжнародна консультаційна рада, бюджетно-фінансова комісія тощо.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються президентом НаУКМА.

27. Вчена рада - дорадчий орган НаУКМА з питань наукової і навчально-виховної роботи. Члени Вченої ради можуть мати вирішальний або дорадчий голос, що регламентується положенням про Вчену раду. До складу Вченої ради входять президент, віце-президенти, декани і керівники департаментів, учений секретар, головний бухгалтер (за посадами). Інші члени Вченої ради обираються професорсько-викладацьким складом прямим таємним голосуванням відповідно до квот, установлених положенням про Вчену раду.

Головою Вченої ради є президент, а в разі його відсутності - один із віце-президентів за його дорученням.

28. Вчена рада виконує такі функції:

розробляє рекомендації та нормативні документи з усіх питань розвитку і організації навчального процесу, наукових досліджень, а також щодо міжнародних освітніх та наукових зв'язків;

захищає викладача і науковця в його праві на педагогічну та наукову ініціативу, вільний вибір форм, методів, засобів навчання і наукової діяльності; за поданням ради структурного підрозділу аналізує форми, методи, засоби навчання і наукової діяльності та відміняє такі, що визнані непридатними для використання в навчальному процесі й науковій діяльності;

координує діяльність науково-навчальних підрозділів, виробляє рекомендації щодо основних напрямів навчальної і наукової роботи, схвалює і подає на затвердження президентові навчальні плани і програми, а також програми наукових досліджень, які фінансуються НаУКМА;

розробляє і подає на затвердження президентові рекомендації щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, факультетів, навчальних і науково-дослідних інституцій, загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних і наукових закладів, колегіумів;

розробляє рекомендації щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей;

оголошує і проводить конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників і рекомендує президентові укласти трудовий договір (контракт) з переможцями конкурсу;

за поданням рад факультетів обговорює програми підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, здобувачів, докторантів і програми підвищення кваліфікації спеціалістів різного рівня, а також департаменту доуніверситетської підготовки та підготовчих курсів при НаУКМА;

за поданням рад факультетів призначає спудеям персональні та іменні стипендії, а також гранти;

за поданням президента НаУКМА затверджує склад Міжнародної консультаційної ради;

за поданням рад факультетів присвоює вчені звання з подальшим затвердженням їх в установленому порядку;

Згідно із статтею 46 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) присуджує вчені звання НаУКМА;

затверджує положення про звання почесного професора та почесного доктора НаУКМА і присвоює ці звання;

приймає рішення про організацію наукових конференцій, симпозіумів, форумів, а також подає в установленому порядку на затвердження президентові НаУКМА проекти кошторису витрат на їх проведення;

приймає рішення про створення наукових товариств НаУКМА;

розглядає клопотання Студентської колегії про заміну викладача і подає президентові вмотивовані пропозиції з цього приводу;

має право доручати виконання своїх окремих функцій радам структурних підрозділів.

29. У НаУКМА можуть утворюватися вчені ради факультетів (філій, інститутів), положення про які затверджуються президентом НаУКМА.

V. Органи студентського самоврядування

30. Студентське самоврядування в НаУКМА сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України і цим Статутом.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами, земляцтв тощо;

організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

сприяння працевлаштуванню випускників;

участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського містечка, іншого структурного підрозділу, вищого навчального закладу.

Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів НаУКМА, на яких затверджується положення про студентське самоврядування, обирається Студентська колегія, визначається її структура і термін повноважень, заслуховується звіт.

Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу НаУКМА обирається на загальних зборах (конференції) студентів цього підрозділу.

Органом студентського самоврядування НаУКМА є Студентська колегія, яка функціонує відповідно до положення, затвердженого Академічною конференцією.

VI. Права та обов'язки президента НаУКМА

31. Президент НаУКМА:

самостійно вирішує питання діяльності закладу згідно із законодавством;

в межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма підрозділами НаУКМА;

представляє НаУКМА в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності НаУКМА перед органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває;

є розпорядником майна і коштів НаУКМА;

укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників НаУКМА;

застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує дотримання законності, техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки та порядку в межах НаУКМА;

визначає функціональні обов'язки працівників НаУКМА;

визначає контингент спудеїв НаУКМА;

відраховує та поновлює на навчання спудеїв НаУКМА;

контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт;

контролює дотримання підрозділами НаУКМА штатно-фінансової дисципліни;

здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я спудеїв;

забезпечує організацію побутового обслуговування спудеїв і працівників НаУКМА та їхнього оздоровлення;

розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на затвердження Академічній конференції правила внутрішнього розпорядку НаУКМА.

Президент НаУКМА може делегувати частину своїх прав і обов'язків віце-президентам, іншим посадовим особам.

Президент НаУКМА несе відповідальність за виконання покладених на НаУКМА завдань і результати фінансово-господарської діяльності.

VII. Права та обов'язки учасників
навчально-виховного процесу

32. Учасниками навчально-виховного процесу в НаУКМА є:

спудеї (студенти, студенти резерву, вільні слухачі, стажисти, аспіранти, докторанти);

працівники (керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти);

батьки або особи, які їх замінюють;

спонсори, меценати та представники громадськості.

НаУКМА є навчально-виховним і науковим закладом, творчим об'єднанням співробітників та спудеїв. Їх діяльність грунтується на засадах гуманізму, просвітництва, патріотизму і спрямована на розвиток особистості як найвищої загальнолюдської цінності, забезпечення наукової, загальнокультурної і практичної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації та формування інтелектуального потенціалу суспільства.

33. Права та обов'язки студентів визначаються відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), інших законодавчих і нормативно-правових актів, зокрема:

1) студенти НаУКМА мають право:

навчатися для здобуття певного освітнього і освітньо-кваліфікаційного рівня;

одержувати вищу освіту відповідно до державних і міжнародних вимог щодо її змісту та обсягу;

продовжувати освіту за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобувати додаткову освіту відповідно до угоди з навчальним закладом;

одержувати направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, в тому числі за кордон;

користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою НаУКМА;

діставати доступ до інформації у всіх галузях знань;

брати участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

брати участь особисто або через своїх представників у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

мати безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

забезпечуватися стипендіями, гуртожитками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

займатися трудовою діяльністю в позаурочний час у встановленому порядку;

брати перерву в навчанні у встановленому законодавством порядку;

користуватися послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

діставати захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхню честь і гідність;

обирати і бути обраним до вищого колегіального органу самоврядування НаУКМА;

обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується в порядку, встановленому президентом НаУКМА;

у встановленому порядку відвідувати заняття на інших факультетах за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

у встановленому порядку обирати і змінювати в процесі навчання напрям підготовки;

вільно відвідувати лекції;

оскаржувати накази і розпорядження адміністрації, висловлювати претензії щодо поведінки, фахового та педагогічного рівня викладачів (через орган студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про цей орган);

отримувати матеріальну допомогу згідно із законодавством;

створювати фонди для студентських потреб;

брати участь в об'єднаннях громадян, клубах, інших формуваннях, діяльність яких не забороняється законодавством України;

вільно висловлювати свої погляди і переконання, якщо вони не зачіпають аналогічного права інших і не принижують людської гідності;

одержувати академічну відпустку, бути поновленим, переведеним до іншого вищого навчального закладу у порядку, встановленому законодавством;

бути інформованими відповідними службами НаУКМА про стан справ у сфері зайнятості та одержувати сприяння в укладанні договорів (контрактів) з підприємствами, установами, організаціями з метою працевлаштування після закінчення навчання;

2) студенти НаУКМА зобов'язані:

додержуватися законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

додержуватися положень цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку НаУКМА;

виконувати навчальний план у терміни, визначені графіком навчального процесу;

відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

вчасно інформувати керівництво НаУКМА про неможливість з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;

3) за невиконання обов'язків і порушення правил внутрішнього розпорядку НаУКМА президент може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з НаУКМА.

Студент може бути відрахований з НаУКМА за:

власним бажанням;

незадовільне складання іспитів і заліків під час сесії;

невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;

появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

вироком суду, що вступає в законну силу, чи за постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку НаУКМА або Положення про навчання в НаУКМА (за погодженням з профспілковою організацією).

Права та обов'язки студента резерву, вільного слухача, стажиста регулюються положеннями про студентів резерву, вільних слухачів, доуніверситетську підготовку, які затверджуються президентом НаУКМА.

Права та обов'язки аспірантів і докторантів регулюються положеннями про аспірантуру, про інститут докторантури, які затверджуються Президентом НаУКМА.

34. Права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників НаУКМА визначаються відповідно до законодавства, правил внутрішнього розпорядку НаУКМА, цього Статуту.

Права наукових та інших працівників НаУКМА забезпечуються шляхом виконання власником або уповноваженим ним органом та керівником закладу умов трудового договору (контракту). Умови трудового договору (контракту) визначаються угодою сторін, після чого президент видає наказ про прийняття на роботу.

1) Працівники НаУКМА мають право на:

педагогічну та наукову ініціативу, вільний вибір форм, методів, засобів навчання і наукової діяльності, які найповніше відповідають індивідуальним особливостям, сприяють розвиткові творчих можливостей, самостійності викладача, науковця та забезпечують виконання завдань щодо підготовки висококваліфікованих спеціалістів;

свободу світогляду і віросповідання, вибір політичних поглядів;

вільне висловлювання своїх поглядів і переконань, якщо вони не зачіпають аналогічного права інших і не принижують людської гідності;

одержання в установленому порядку інформаційних, навчально-методичних, наукових та інших матеріалів, які розробляються в НаУКМА, а також інформацію про рішення його керівних органів та плановані заходи;

участь в об'єднаннях громадян, клубах, інших формуваннях, діяльність яких не забороняється законодавством;

творчу відпустку, умови, терміни і порядок надання якої визначаються положенням про творчу відпустку, що затверджується президентом НаУКМА;

оскарження рішень адміністрації в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

2) Працівники НаУКМА зобов'язані:

дотримуватися вимог цього Статуту, положень, інструкцій, що діють в НаУКМА, правил внутрішнього розпорядку;

дбати про авторитет НаУКМА;

з повагою ставитися до духовних і культурних традицій НаУКМА та розвивати їх.

Працівники НаУКМА провадять комерційну діяльність з використанням приміщень, обладнання і матеріально-технічних засобів, що належать НаУКМА, лише за угодою з керівництвом та відповідно до законодавства.

35. Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених законодавством.

36. Керівництво НаУКМА забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

правовий, соціальний, професійний захист;

установлення посадових окладів відповідно до Закону України "Про освіту" та законодавства України;

установлення надбавок до посадового окладу відповідно до законодавства України;

соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), інших законодавчих та нормативно-правових актів.

37. За досягнення високих результатів у праці працівники НаУКМА у встановленому порядку можуть бути:

представлені до державних нагород;

відзначені преміями, грамотами та іншими видами заохочення.

38. Права та обов'язки віце-президентів, заступників віце-президентів, директорів філій, керівників структурних підрозділів визначаються відповідними посадовими інструкціями і затверджуються президентом НаУКМА.

39. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються правилами внутрішнього розпорядку НаУКМА та посадовими інструкціями.

40. Педагогічні та науково-педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою кваліфікацію у таких формах:

навчання в докторантурі;

переведення на посаду наукових працівників для завершення дисертації;

навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, ординатурі тощо;

навчання в інститутах (на факультетах) перепідготовки;

стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, конструкторських бюро, на промислових підприємствах тощо.

41. Права та обов'язки докторантів, аспірантів і здобувачів визначаються відповідно до законодавства.

VIII. Організація навчального процесу

42. Порядок організації навчального процесу в НаУКМА визначається відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), інших законодавчих та нормативно-правових актів, державних стандартів освіти та Положення, про навчання в НаУКМА, що затверджується президентом НаУКМА.

IX. Наукова діяльність

43. Наукова діяльність у НаУКМА є невід'ємною складовою освітньої діяльності та здійснюється і фінансується згідно з вимогами законодавства.

НаУКМА забезпечує проведення науково-дослідних робіт, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

44. Основними завданнями і напрямами наукової діяльності в НаУКМА є:

забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;

реалізація безперервного циклу наукової діяльності - від фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок у практику;

розвиток наукової творчості студентів, аспірантів, докторантів.

Наукова і науково-виробнича діяльність НаУКМА є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та реалізується за рахунок:

підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок державного бюджету і за договорами із замовником;

організації науково-дослідної роботи у зв'язку з навчальним процесом;

проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

проведення наукових, в тому числі студентських, конференцій;

залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу;

участі в державних, регіональних, міжнародних наукових проектах і програмах;

участі працівників, спудеїв і творчих колективів в українських і міжнародних конкурсах грантів.

45. Наукові дослідження у НаУКМА є складовою частиною підготовки фахівців і здійснюються науковими колективами, окремими вченими за договорами, замовленнями, програмами тощо. Для виконання наукових досліджень створюються наукові, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, технологічні парки, дослідницькі центри, центри нових інформаційних технологій, лабораторії та інші формування.

Основними суб'єктами науково-дослідної діяльності НаУКМА є наукові та науково-педагогічні працівники. До проведення наукових досліджень у НаУКМА залучаються як його штатні працівники, так і докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, стажисти-дослідники, викладачі-стажисти, працівники інших організацій.

Правовий статус наукового та науково-педагогічного працівника визначається законодавством.

46. НаУКМА здійснює поточне та перспективне планування наукової діяльності за погодженням з Кабінетом Міністрів України, реєстрацію науково-дослідних робіт, експертну оцінку результатів роботи та подання інформаційних і статистичних даних до органу управління за підпорядкуванням.

47. Організація наукової діяльності та підготовка науково-педагогічних кадрів у НаУКМА покладається на віце-президента з наукової роботи.

48. Фінансування наукових досліджень здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) за рахунок:

коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки;

коштів, що надійшли до НаУКМА за виконання науково-дослідних робіт за договорами;

власних коштів НаУКМА, кредитів та інших джерел, передбачених законодавством.

X. Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність

49. НаУКМА здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними громадянами, навчальними закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями.

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності НаУКМА є:

навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців;

організація спільної підготовки і стажування студентів;

проведення спільних наукових досліджень;

виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами зарубіжних держав;

здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених законодавством.

Підготовка фахівців для зарубіжних країн у НаУКМА здійснюється за міждержавними угодами України, а також за угодами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, НаУКМА, укладеними з органами влади, організаціями, фірмами, вищими навчальними закладами інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

Порядок навчання іноземних студентів, аспірантів і докторантів установлюється відповідними положеннями, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються НаУКМА для забезпечення його власної статутної діяльності згідно з кошторисом та законодавством.

XI. Планування і фінансування діяльності НаУКМА,
майнові відносини

50. Матеріально-технічна база та фінанси НаУКМА складаються з основних фондів, оборотних фондів та інших матеріальних і фінансових цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі.

Засновник передає в оперативне управління НаУКМА будівельні споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, грошові кошти, а також інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

51. НаУКМА користується і розпоряджається відведеними йому земельними ділянками та переданим на баланс майном згідно із законодавством і цим Статутом.

52. Відчуження закріпленого за НаУКМА майна здійснюється за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому законодавством. Отримані в результаті відчуження майна кошти використовуються виключно на інвестиції НаУКМА.

53. Збитки, завдані НаУКМА внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються за рішенням суду або арбітражного суду.

54. Згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 р. N 451 ( 451/95 ) фінансування НаУКМА здійснюється за окремими нормативами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Додатковими джерелами фінансування НаУКМА є:

кошти, отримані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених угод;

плата за надання додаткових навчальних послуг;

кошти, отримані за виконання науково-дослідних робіт (послуг) та інших робіт на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

фінансова допомога місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів;

валютні надходження;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, отримані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, та інші кошти.

55. Оподаткування НаУКМА здійснюється відповідно до законодавства.

56. Оплата праці працівників НаУКМА здійснюється відповідно до законодавства.

57. НаУКМА самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством надане право контролю за діяльністю НаУКМА.

Контроль фінансової діяльності НаУКМА здійснюється згідно із законодавством.

58. Відносини НаУКМА з іншими установами, організаціями, підприємствами і громадянами здійснюються на основі договорів.

59. Питання соціального розвитку та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, включаючи поліпшення умов їх праці, життя та здоров'я, НаУКМА здійснює відповідно до законодавства.

XII. Ліквідація і реорганізація НаУКМА

60. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) НаУКМА здійснюється відповідно до законодавства.

Tweet

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License